37. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ”

การใช้น้ำบาดาลของประเทศไทยสำหรับบ่อเอกชนที่มาขออนุญาตใช้ (ณ วันที่ 17 มกราคม 2562) มีปริมาณ 4,649,348 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อแยกตามประเภทการใช้น้ำ พบว่า ภาคธุรกิจมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากที่สุด 2,753,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมา คือ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 969,669 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค 926,417 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลำดับ

จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำเป็นปริมาณน้ำสูงสุดตามใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสำหรับบ่อเอกชนที่มาขออนุญาตใช้

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562